Ehitusjuht tase 6 baaskoolitus (38 TP)

Üldinfo
Maht: 44 akad. tundi
 • Auditoorne: 44 akad. tundi
Hind osalejale: 395.00
Osalejate arv: 13 kuni 45 osalejat
Kirjeldus
Õpiväljundid:
 • tunneb ehitusala laiapõhjaliselt;
 • valdab tööks vajalikke suhtlus- ja juhtimisoskusi;
 • tunneb ja järgib ehitustegevust reguleerivat seadusandlust, tehnilisi norme, standardeid ja juhendmaterjale;
 • tunneb ehituskonstruktsioone ja tehnosüsteeme ning nende ehitamise tehnoloogiat;
 • tunneb ehitusmaterjale ja ehitustooteid;
 • oskab ehitustöid dokumenteerida;
 • tunneb ehitamiseks vajalikku projektdokumentatsiooni ja oskab seda analüüsida;
 • oskab määrata ehitusmaksumust;
 • tunneb hoonete haldamise ja hooldamise põhimõtteid;
 • on võimeline tagama ehitustööde ohutust (sh töö- ja terviseohutus ning tuleohutus);
 • oskab eetilisest aspektist hinnata erialase tegevuse rolli ja tagajärgi ühiskonnale;
 • on suuteline omandatud teadmisi ja oskusi töös rakendama;
 • on suuteline ennast pidevalt iseseisvalt erialaselt ja tööalaselt täiendama.
Sihtgrupp vabatekstina: Ehitusjuhid (tase 6)
Eesmärgid: Ehitusjuht 6 kutse esmataotlemine
Sisukirjeldus:
 • ehitusseadus ja ehitusalased õigusalused, lepingud (ETÜ);
 • tehnosüsteemid (seadmed) hoonetes;
 • ehitustööde eelarvestamise alused;
 • tuleohutuse tagamine ehitusel;
 • ehitusfüüsika;
 • ehitustoodete tõendamine;
 • juhtimine ja ehituskorralduse alused;
 • projektijuhtimise alused;
 • ehitustööde dokumenteerimine (täitedokumentatsioon);
 • ehitusprojekt (EVS 932) ja selle osad;
 • töö- ja terviseohutuse tagamine ehitusel;
 • normatiivdokumendid ehituses.


Õppevorm: auditoorne
Õppekeskkonna kirjeldus: Koolitusruumid on varustatud õppetööks vajalike nüüdisaegsete tehniliste vahenditega, vastavad õppetöö läbiviimise tingimustele ning töötervishoiu ja -ohutuse seaduses sätestatud töötervishoiu ja -ohutuse nõuetele.
Hindamisviisid: Valikvastustega testi lahendamine. Test loetakse sooritatuks kui on 70% õigeid vastuseid.
Osalemise eeldus: Ehitusjuht 6. tase kutse andmise kord 13.02.2019 (https://www.kutseregister.ee/ctrl/et/KAO_Fail/downloadFile/10539502)

Täpsustavad küsimused ehitusjuht 6. tase kutse taotlemise ja vastava koolituse läbimise vajaduse kohta palume esitada Eesti Ehitusettevõtjate Liidule e-posti aadressil eeel@eeel.ee või telefonil 687 0435.
Lõpetamise tingimused:

Õpingute eduka lõpetamise eelduseks on osalemine vähemalt 75% auditoorsetes tundides. Eksami sooritamine.

Dokumendi tüüp: Tunnistus või tõend
Läbiviimise keel eesti keel
Õppekavarühm: Ehitus ja tsiviilrajatised
Korraldav asutus: Tallinna Tehnikakõrgkool
Projektijuht: Agnes Udumäe, agnes.udumae@tktk.ee, tel: 53411798
Vaatlev partner: Eesti Ehitusettevõtjate Liit
Koolitajad:
 • Pille Hamburg (Tallinna Tehnikakõrgkool)
  MSc
 • Vassil Hartšuk (Päästeamet)
 • Enn Tammaru (Tallinna Tehnikakõrgkool)
  MSc
 • Anneli Ramjalg (Tallinna Tehnikakõrgkool)
  MA
 • Peeter Vahter (Tallinna Tehnikakõrgkool)
  MSc
 • Enn Siim (Tallinna Tehnikakõrgkool)
  MSc
 • Priit Siitan (Tallinna Tehnikakõrgkool)
  MSc
 • Anti Hamburg (Tallinna Tehnikakõrgkool)
  MSc
 • Helje Johansoo (Tallinna Tehnikakõrgkool)
  MA
 • Maarja Liisa Pikkmaa (Tallinna Tehnikakõrgkool)
 • Martti Kiisa (Tallinna Tehnikakõrgkool) https://www.etis.ee/CV/Martti_Kiisa/est
Märksõnad: ehitusjuht tase 6
Kontaktpäevad, mis ei ole seotud ühegi mooduliga
1. kontaktpäev - Üldinfo
Õppevorm: auditoorne
2. kontaktpäev - Üldinfo
Õppevorm: auditoorne
3. kontaktpäev - Üldinfo
Õppevorm: auditoorne
4. kontaktpäev - Üldinfo
Õppevorm: auditoorne
5. kontaktpäev - Üldinfo
Õppevorm: auditoorne
6. kontaktpäev - Üldinfo
Õppevorm: auditoorne

Otsi selle õppekava toimumisi kalendrist

Tagasi koolitusportfelli