Ehitusinformatsiooni modelleerimine (BIM)

Üldinfo
Maht: 8 akad. tundi
  • Auditoorne: 8 akad. tundi
Hind osalejale: 185.00
Osalejate arv: 6 kuni 12 osalejat
Kirjeldus
Õpiväljundid:

·         Teab, mis on ehitusinfomudel ja mida see endas hõlmab;

·         Oskab mudelist leida vajaliku info;

·         Oskab teostada automaatset vastuolude kontrolli;

Oskab BIM tarkvaras olulist infot tähistada ja teistega jagada. 
Sihtgrupp vabatekstina: ehitusettevõtete juhid, projektijuhid, objektijuhid ning objektiinsenerid
Eesmärgid: on anda osalejatele arusaam, millest koosneb ehitusinfomudel ja kuidas seda saab kasutada.
Sisukirjeldus:

Tutvutakse BIM põhimõtetega.

·         Mis on ehitusinfomudel ja mida see võimaldab?

·         Tarkvara Solibri baasvõtete omandamine:

·         Osamudeli(te) tarkvarasse lisamine;

·         Tarkvaras navigeerimine;

·         Sobivate vaadete tegemine (lõigete tegemine);

·         Mudelist vajaliku info leidmine ning üleliigse peitmine;

·         Mudeli parameetrite kontroll (mõõtude lisamine);

·         Mudeli elementide tähistamine (markeerimine);

·         Automaatse vastuolude kontrolli tegemine;

·         Automaatse kvaliteedikontrolli teostamine;

·         Mudelist leitud probleemide info koondamine;

·         Tekkinud märkustest koondfaili moodustamine ja tagasisidestamine.


Õppevorm: auditoorne
Õppekeskkonna kirjeldus: Koolitusruumid on varustatud õppetööks vajalike nüüdisaegsete tehniliste vahenditega, vastavad õppetöö läbiviimise tingimustele ning töötervishoiu ja -ohutuse seaduses sätestatud töötervishoiu ja -ohutuse nõuetele.
Hindamisviisid: test
Lõpetamise tingimused:

Osalemine auditoorses töös, testi sooritamine

Dokumendi tüüp: Tunnistus
Läbiviimise keel eesti keel
Õppekavarühm: Ehitus ja tsiviilrajatised
Korraldav asutus: Tallinna Tehnikakõrgkool
Projektijuht: Agnes Udumäe, agnes.udumae@tktk.ee, tel: 53411798
Koolitajad:
  • Aivars Alt (Tallinna Tehnikakõrgkool)
    MSc
  • Siim Saidla (Tallinna Tehnikakõrgkool)
  • Egert-Ronald Parts (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Märksõnad: ehitusinfo modelleerimine, BIM, 3D
1. koolituspäev - Üldinfo
Õppevorm: auditoorne

Otsi selle õppekava toimumisi kalendrist

Tagasi koolitusportfelli