Ehitusjuht 6 – spetsialiseerumisalane baaskoolitus (tegevusalal – üldehituslik ehitamine) (23 TP)

Üldinfo
Maht: 30 akad. tundi
 • Auditoorne: 30 akad. tundi
Hind osalejale: 275.00
Osalejate arv: 11 kuni 22 osalejat
Kirjeldus
Õpiväljundid:
 • omab ülevaadet hoonele mõjuvatest koormustest, konstruktsioonis tekkivatest sisejõududest ning kandevõime ja jäikuse tagamise põhimõtetest;
 • omab ülevaadet betoon-, kivi-, puit- ja teraskonstruktsioonide tööpõhimõtetest ning tunneb vastavate konstruktsioonimaterjalide tähtsamaid omadusi;
 • omab ülevaadet enamkasutatavatest konstruktiivsetest sõlmlahendustest;
 • omab ülevaadet betoon-, kivi-, puit- ja teraskonstruktsioonidega seotud juhendmaterjalidest;
 • tunneb remont- ja rekonstrueerimistöödega seotud mõisteid ning nende tööde eripära;
 • omab ülevaadet põhilistest betoon-, kivi-, puit- ja teraskonstruktsioonidel esinevatest kahjustustest ning kaitsmise meetoditest;
 • tunneb ehitustöödega seonduvaid põhimõisteid ning enamkasutatavaid tehnoloogilisi lahendusi;
 • oskab rakendada nii ehituse ettevalmistusel kui platsioludes ehitustööde loogilist järjekorda ning tunneb tööjõuvajaduse, ajanormide, ehitusmehhanismide, materjalide rakendamise ja valikuga seotud põhimõtteid.
Sihtgrupp vabatekstina: Ehitusjuhid (tase 6)
Eesmärgid: Ehitusjuht 6 kutse taastõendamine (tegevusalal – üldehituslik ehitamine). Koolitus annab 23 TP(täiendkoolituspunkti)
Sisukirjeldus:
 • koormused
 • monteeritav raudbetoonkarkass
 • monoliitne raudbetoonkarkass
 • monteeritavad paneelmajad
 • teraskonstruktsioonid
 • kivikonstruktsioonid
 • puitkonstruktsioonid
 • hoonete rekonstrueerimine
 • ehitusstaatika
 • ehitustehnoloogilised nõuded ja üldeh.tööde korraldus objektil.
Õppevorm: auditoorne
Õppekeskkonna kirjeldus: Koolitusruumid on varustatud õppetööks vajalike nüüdisaegsete tehniliste vahenditega, vastavad õppetöö läbiviimise tingimustele ning töötervishoiu ja -ohutuse seaduses sätestatud töötervishoiu ja -ohutuse nõuetele.
Hindamisviisid: Valikvastustega testi lahendamine. Test loetakse sooritatuks kui on 70% õigeid vastuseid.
Osalemise eeldus: Ehitusjuht 6. tase kutse andmise kord 13.02.2019 (https://www.kutseregister.ee/ctrl/et/KAO_Fail/downloadFile/10539502)

Täpsustavad küsimused ehitusjuht 6. tase kutse taotlemise ja vastava koolituse läbimise vajaduse kohta palume esitada Eesti Ehitusettevõtjate Liidule e-posti aadressil eeel@eeel.ee või telefonil 687 0435.
Lõpetamise tingimused:

Õpingute eduka lõpetamise eelduseks on osalemine vähemalt 75% auditoorsetes tundides. Eksami sooritamine.

Dokumendi tüüp: Tunnistus või tõend
Läbiviimise keel eesti keel
Õppekavarühm: Ehitus ja tsiviilrajatised
Korraldav asutus: Tallinna Tehnikakõrgkool
Projektijuht: Agnes Udumäe, agnes.udumae@tktk.ee, tel: 53411798
Koolitajad:
 • Anti Hamburg (Tallinna Tehnikakõrgkool)
  MSc
 • Aivars Alt (Tallinna Tehnikakõrgkool)
  MSc
 • Martti Kiisa (Tallinna Tehnikakõrgkool) https://www.etis.ee/CV/Martti_Kiisa/est
 • Dea Kuldorg (Tallinna Tehnikakõrgkool)
 • Andres Kuningas (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Märksõnad: ehitusjuht, kutse taastõendamine, tase 6
Kontaktpäevad, mis ei ole seotud ühegi mooduliga
1. kontaktpäev - Üldinfo
Õppevorm: auditoorne
2. kontaktpäev - Üldinfo
Õppevorm: auditoorne
3. kontaktpäev - Üldinfo
Õppevorm: auditoorne
4. kontaktpäev - Üldinfo
Õppevorm: auditoorne

Otsi selle õppekava toimumisi kalendrist

Tagasi koolitusportfelli