Alaealiste ülekuulamine

Üldinfo
Maht: 72 akad. tundi
 • Auditoorne: 48 akad. tundi
 • Praktiline: 24 akad. tundi
Hind osalejale: 0.00
Osalejate arv: 18 kuni 24 osalejat
Kirjeldus
Õpiväljundid:

Koolituse tulemusel õppija

 • oskab alaealisega suhelda, teda küsitleda ja üle kuulata, arvestades alaealise arengu ja eripära ning  intervjueerimise eripära sh teab videoülekuulamise erisusi;
 • tunneb ära alaealisele tekitatud tervisekahjustused ja oskab määrata ekspertiisi;
 • arvestab töös alaealistega kohtupraktikat alaealiste asjades;
 • kirjeldab politsei ja teiste partnerite rolli võrgustikutöös alaealisega;
 • kirjeldab läbipõlemise ilminguid ja politseiametnike võimalusi tööpingeid maandada.

Sihtgrupp vabatekstina: Alaealiste ülekuulamisega tegelevad politseiametnikud.
Eesmärgid: Koolituse tulemusel õppija oskab alaealist üle kuulata ilma lastekaitsetöötaja, sotsiaaltöötaja, õpetaja või psühholoogita ning suhelda alaealise kannatanu, tunnistaja, menetlusaluse isiku või kahtlustatavaga teda võimalikult säästval ning toetaval viisil.
Sisukirjeldus:
 • Alaealise küsitlemise aeg, tehnikad, videosalvestamine, küsimuste tüübid, intervjuu sulgemine, kuulamine, abivahendid laste intervjueerimisel, intervjueerimist kergendavad ja  raskendavad asjaolud;
 • alaealise küsitlemine erijuhtudel (erinevad väärkohtlemise liigid, erivajadusega laps);
 • alaealise tervisekahjustused ja võimalikud tekkepõhjused;
 • koos prokuröri ja kohtunikuga kohtupraktika analüüs, parima praktika vahetamine;
 • võrgustikutöö alaealisega;
 • läbipõlemise vältimine raskete alaealistega seotud juhtumite menetlemisel.  

 • Õppemeetodid:  Loeng, seminar, ülekuulamise praktika, videotreening.


Õppekava kood 6.5-12/1301-1
Õpisündmuse teemad:
 • Alaealiste õigused
 • Lastekaitsekorraldus KOV tasandil
 • Kohtupraktika
 • Alaealiste psühhiaatrilised häired
 • Kohtuekspertiis ja kuidas ise emotsionaalselt ellu jääda
Õppekeskkonna kirjeldus: Õppeklassid, mis on varustatud õppeks vajalike vahenditega. Õpperajatised, mis on õppeks kohandatud (videotreeninguruum).
Hindamisviisid: Esseevastustega test, kaasuse lahendamine, praktiline harjutus.
Dokumendi tüüp: Tunnistus või tõend
Läbiviimise keel --
Õppekavarühm: Vara- ja isikukaitse
Korraldav asutus: Sisekaitseakadeemia
Projektijuht: Oksana Belova-Dalton, oksana.belova-dalton@sisekaitse.ee, tel: +372 5123142
Koolitajad:
 • Anna Frank-Viron (Teadusagentuur 90000759)
 • Kati Valma (Teadusagentuur 90000759)
 • Marelle Vallimäe (Nõmme Linnaosa Valitsus)
 • Katre Poljakova (Harju Maakohus)
 • Lea Pähkel (Harju Maakohus)
 • Jana Tuusov (Teadusagentuur 90000759)
 • Irja Ivarinen (Teadusagentuur 90000759)
 • Kristjan Kask (Tallinna Ülikool)
 • Niit Helle (Teadusagentuur 90000759)
 • Ene Kulasalu (SA Omanäolise Kooli Arenduskeskus (Avatud Meele Instituut, Tartu))

Otsi selle õpisündmuse toimumisi kalendrist

Tagasi koolitusportfelli