C keele programmeerimine 3pi robotplatvormi baasil

Üldinfo
Maht: 39 akad. tundi
  • Auditoorne: 39 akad. tundi
Hind osalejale: 0.00
Osalejate arv: 10 kuni 12 osalejat
Kirjeldus
Õpiväljundid:

Koolituse läbinud õppija
• omab ülevaadet ja arusaama programmi struktuurist ja algoritmidest;
• tunneb ja oskab rakendada C-keele konstruktsioone ja programmeerimise võtteid;
• omab lühiülevaadet mikrokontrolleri ehitusest, baasanduritest ja -mootoritest;
• oskab kasutada AVR programmeerimiskeskkonda ja programmi laadimist kontrollerisse;
• oskab koostada kontrolleri tarkvara C keeles ning tunneb 3pi roboti teeke;
• oskab koostada joonejälgimise algoritme robotile.

Sihtgrupp vabatekstina: Gümnaasiumi ja põhikooli õpetajad, kutsekoolide õpetajad.
Peamiseks sihtrühmaks on gümnaasiumid, kus pakutakse RÕK õppeainet: Programmeerimine ja rakenduste loomine ning Mehhatroonika ja robootika.
Eesmärgid: Arendada programmeerimise ja struktuurse mõtlemise oskust ning harjutada praktiliselt C keeles programmeerimist populaarse roboti 3pi baasil. Muuta IKT õppeainete (Programmeerimine ja rakenduste loomine) õppimine atraktiivsemaks ja lihtsamaks, et motiveerida õpilasi rohkem tegelema loodusteadustega.
Sisukirjeldus:

Tänapäeval on kõige levinum ja universaalsem tarkvara väljatöötamise keel „C-keel“, mis paljudele algajatele on siiski keerulisevõitu. Antud koolitus õpetab programmeerimist, mis üldjuhul tekitab nii lastes kui täiskasvanutes esialgu hirmu ja eelarvamusi, võimalikult praktilises võtmes. Seega on kaasatud õppesse olemasoleva populaarse 3pi robotplatvormi edasi arendamine ja täiustamine.

Õpisündmuse teemad:

• Programmeerimise alused
• C- keele ülevaade
• 3pi roboti tarkvarateek
• Roboti 3pi ülevaade
• Mehaanika
• Elektroonika
• Roboti programmeerimine
• Joonejälgimise programmi koostamine
• Ülesande lahendamise algoritmid
• PID regulaator
• Võistlus

Õppematerjalid on välja töötatud OÜ ITT Group poolt Euroopa Liidu Ühtekuuluvuspoliitika Fondi prioriteetse suuna nr 1 „Ühiskonna vajadustele vastav haridus ja hea ettevalmistus osalemaks tööturul“ meetme “Kaasaegse ja uuendusliku õppevara arendamine ja kasutuselevõtt“ raames.

Õppevorm: kombineeritud
Osalemise eeldus: Arvutikasutamise oskus
Dokumendi tüüp: Tunnistus
Läbiviimise keel --
Väljatöötaja: HITSA
Korraldav asutus: Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus
Projektijuht: Kristi Salum, Kristi.Salum@harno.ee, tel: 53422398
Koolitajad:
  • Raivo Sell (ITT Group)
Märksõnad: programmeerimine
Kontaktpäevad, mis ei ole seotud ühegi mooduliga
1. kontaktkoolitus - Üldinfo
Õppevorm: auditoorne
2. kontaktkoolitus - Üldinfo
Õppevorm: auditoorne

Otsi selle õppekava toimumisi kalendrist

Tagasi koolitusportfelli