Tuleviku Õpetaja: Õppimine digiajastul

Üldinfo
Maht: 31 akad. tundi
  • Auditoorne: 15 akad. tundi
  • Iseseisev töö: 16 akad. tundi
Hind osalejale: 72.00
Osalejate arv: 15 kuni 22 osalejat
Õpisündmuse veebilink: http://www.tulevikuopetaja.ee/moodul-i/
Kirjeldus
Õpiväljundid:

Koolituse läbinud osaleja:

- rakendab digivahendite abil õppijate loovust ja innovatsiooni toetavaid meetodeid (ISTE 1.a.);
- rakendab õppeprotsessis aktiivõppe meetodeid kasutades oskuslikult digitaalseid vahendeid; (ISTE 1.b.)
- toetab õppijate teadmusloomet digitehnoloogia vahendusel; (ISTE 1.d.)
- toetab õppijate refleksiooni kasutades koostöövahendeid (ISTE 1.c.)

Sihtgrupp vabatekstina: Erinevatel haridustasemetel töötavad õpetajad, õppejõud, koolijuhid ja teised haridusvaldkonna spetsialistid.
Haridustasemed: Alusharidus, Üldharidus, Kutseharidus, Kõrgharidus
Eesmärgid: Mooduli läbimine aitab osalejal ühendada oma ainealased ja pedagoogilised teadmised ning oskused tehnoloogia kasutamisega, et arendada õppijate õppimisoskusi, loovust ja innovaatilisust nii klassiruumis kui ka digitaalsetes keskkondades.
Sisukirjeldus:

Moodul käsitleb loovuse ja innovatsiooni toetamist erinevaid koostöövahendeid kasutades. Arutleme, mis on loovus, innovatsioon, teadmusloome, kuidas need on omavahel seotud ja milleks on õppimise juures vaja refleksiooni. Uurime vahendeid, mida saab kõige selle toetamiseks kasutada erinevas vanuses õppijate korral. Enda loovuse ja innovatsiooni proovilepanekuks mõtleme välja enda jaoks täiesti innovaatilise õppetegevuse ja reflekteerime seda.

Õpisündmuse teemad:

Loovus, innovatsioon, teadmusloome. Milleks on õppimise juures vaja reflekteerida?

Õppevorm: kombineeritud
Osalemise/ alustamise eeldused: Eelmooduli “Õpetaja pädevused digiajastul” iseseisev läbimine, mille tulemusena on kursusel osalejal loodud oma digitaalne arengumapp. Eelmoodulit on võimalik läbida iseseisvalt siin: http://tulevikuopetaja.hitsa.ee/eelmoodul/
Lõpetamise tingimused:

Moodul loetakse positiivselt läbituks ja väljastatakse sellekohane tunnistus, kui:

- on osalenud kontaktpäevadel ning olnud aktiivne ja tulemuslik õppeülesannetega töötamisel;
- on sooritanud iseseisva töö vastavalt õpijuhisele ja esitanud selle tähtaegselt;
- on reflekteerinud oma haridustehnoloogiliste pädevuste arengut.

Dokumendi tüüp: Tunnistus
Õppekavarühm: Hariduse interdistsiplinaarne õppekavarühm
Väljatöötaja: HITSA
Korraldav asutus: Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus
Projektijuht: KAIRI BURNAŠEVA, kairi.burnasheva@hitsa.ee, tel: 6510107
Koolitajad:
Programm:

Näita programmi kirjeldust

Märksõnad: tuleviku õpetaja
Siin on sündmused, mis ei ole seotud ühegi mooduliga
1. kontaktseminar - Üldinfo
Õppevorm: auditoorne
Sisukirjeldus: Aktiivõpe
2. kontaktseminar - Üldinfo
Õppevorm: auditoorne
Sisukirjeldus: Loovus ja innovatsioon
3. kontaktseminar - Üldinfo
Õppevorm: auditoorne
Sisukirjeldus: Refleksioon
4. kontaktseminar - Üldinfo
Õppevorm: auditoorne
Sisukirjeldus: Teadmusloome

Otsi selle õpisündmuse toimumisi kalendrist

Tagasi koolitusportfelli